Moe Arena 2014

Nơi tập trung các bài đề cử cho Arena 2014.

Training Area

Nơi tập trung cảm nhận tranh giải "Đề cử hay nhất".
Threads
17
Messages
76
Threads
17
Messages
76

Guest Room

Nơi tập trung cảm nhận thuộc hạng mục "Nhân vật phụ trợ".
Threads
8
Messages
62
Threads
8
Messages
62

Users Who Are Viewing This Forum (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)

Top